Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

ALGEMENE VOORWAARDEN LANDELIJKE BASISTRAINING

 

I. Operationeel

 

 

Planning en aanmelding

 

Wie

Wanneer

1

Indigo Service Organisatie(nader te noemen ISO) plant de opleidingsdagen in. De data van de training worden vermeld in de opleidingsagenda op het Indigo-Kennisnet. Tevens wordt er een mail verzonden met de data naar de trainingscoördinatoren in de regio’s.

Een training heeft een minimum van 15 personen en een maximum van 20 personen.

 

ISO

 

Min 1 maand v.t.v.

2

ISO vraagt bij de opdrachtgever de gegevens op van de professionals die getraind moeten worden. Deze gegevens bestaan uit: voornaam, voorletter, achternaam, geslacht, titel, functie, BIG-registratienummer, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunnen de medewerkers van Indigo zichzelf opgegeven middels de opleidingsagenda op het Kennisnet.

Tot max. 2 weken van tevoren kan een deelnemer zich afmelden. Meldt de deelnemer zich later of of komt hij/zij niet opdagen tijdens de training dan zal ISO € 75,00 in rekening brengen bij de desbetreffende Indigo regio.

 

De trainingscoördinator geeft alle gegevens door aan Indigo, Marlies Hiemstra, via het e-mailadres post@indigoservice.org

 

 

 

 

ISO

1 maand v.t.v.

3

 

4.n

Reminder naar opdrachtgever voor het aanleveren van deelnemers

 

4 weken van tevoren wordt besloten of een training wel of niet doorgaat. Wordt een training later afgezegd door de opdrachtgever dan worden er kosten door ISO doorberekend aan de opdrachtgever, afgesproken is;

Tot 4 weken van tevoren 0%, tot 2 weken van tevoren 50%, daarna het gehele bedrag

ISO

1 maand v.t.v.

 

Voorbereiden deelnemers

 

 

 

6

Indigo verzorgt de verdere communicatie over de landelijke basistraining met deze professionals. Ze krijgen tenminste 1 maand voor de training een email met de uitnodiging, de handleiding voor het profiel Kennisnet en het programma met instructies om uiterlijk 1 week voor de training de opdrachten af te ronden

In de communicatie altijd de naam training/organisatienaam/datum vermelden en trainer ook meedelen

ISO

1 maand v.t.v.

 

Locatie

 

 

 

7

ISO regelt een trainingsruimte. Naam locatie, adres, naam/telefoonnummer/email van contactpersoon op de locatie, en geeft dit door aan de trainer.

 

 

MH geeft dit door aan de trainer, let op parkeergelegenheid en bv lunch, pc en beamer.

ISO

 

4 weken v.t.v.

 

Trainingsmaterialen

 

 

 

8

Verzorgen hand-outs, deelnemerslijst, certificaten.

Aftekenlijst maken voor deelnemers en samen cursusmappen klaarleggen voor de trainer.

 

Certificaten zijn gekoppeld aan de digitale module in GGZ ecademy. Als de e-learning met een voldoende wordt beoordeel door de trainer, zal het certificaat autoatisch klaargezet worden in GGZ Ecademy.

 

 

ISO

2 weken v.t.v.

 

Reminder

 

 

 

9

Indigo stuurt 2 weken voor de training een reminder naar de deelnemers m.b.t. het doorlopen van de opdrachten

 

De trainer heeft 1 week voor de training tijd nodig om de casus te beoordelen

ISO

 

 

Afmeldingen

 

 

 

10

De minimale groepsgrootte is 15 deelnemers. Als er – bijvoorbeeld door afmeldingen - een kleinere groep is, zal Indigo dit eerst voorleggen aan de trainer. Eventuele afmeldingen worden rechtstreeks bij ISO gedaan. ISO geeft dit door aan de trainingscoördinator in de regio indien nodig). Als een deelnemer zonder opgaaf van reden niet aanwezig is, zal ISO hiervoor kosten in rekening brengen bij de Indigo regio(€75,00).

 

ISO

 

11

Annulering wegens onvoorziene omstandigheden

 

 

 

  4.l

Mocht de trainer om onvoorziene omstandigheden, zoals bv ziekte, op het laatste moment niet in staat zijn om de training te geven, dan doen zowel de trainer als Indigo hun uiterste best om een vervanger te regelen. Mocht dit niet lukken, dan behouden wij het recht voor om de training te annuleren en een nieuwe datum in te plannen. Deelnemers worden zo snel mogelijk geïnformeerd en Indigo brengt voor deze dag geen kosten in rekening.

 

 

 

 

Registratie

 

 

 

11

De deelnemers tekenen op de dag van de training voor aanwezigheid

De trainer zorgt ervoor dat de aftekenlijst weer terugkomt bij Marlies Hiemstra, deze lijst moet duidelijk aangeven wie er wel/niet aanwezig waren.

trainer

Uiterlijk 1 week na training

 

Certificaten

 

 

 

12

Indigo bereidt de certificaten voor. Deze zullen in GGZ ecademy geplaatst worden, mits de deelnemer de digitale module en de casus heeft gemaakt. Is dat niet gebeurd, dan kan de deelnemer het certificaat alsnog verkrijgen op het moment dat de casus succesvol is afgerond.

Deelnemers die tijdens de training de training de digitale module niet af hebben, krijgen 3 dagen na de training nog een reminder dat ze nog heel 2 weken de tijd hebben de module af te ronden.

 

 

 

 

ISO

Tijdens training

 

Evaluatie

 

 

 

13

De deelnemers vullen na de training een papieren evaluatie in. Indigo maakt een rapportage van de evaluaties.

Van de evaluatie zal een rapportage gemaakt worden en deze zal gedeeld worden met de desbetreffende trainer. Wanneer blijkt dat er actie ondernomen moet worden zal ISO de evaluatie voorleggen aan de Landelijk opleider om deze te bespreken.

Evaluatie uitprinten en klaarleggen voor de trainer.

ISO

Op dag van training.

14

Bellen/mailen met trainers om te evalueren hoe het is geweest: zijn er veranderingen nodig voor de volgende keer.

 

ISO

Zsm na opleidingsdag

15

Terugkoppeling naar opdrachtgever

 

 

 

 

Indigo stuurt een excel bestand terug naar de opdrachtgever met daarin vermeld wie bij de training aanwezig waren en het certificaat hebben ontvangen. Tevens sturen we de resultaten van de evaluatie toe.

 

 

 

 

Afsluiting portal

 

 

 

16

De portal blijft beschikbaar voor de deelnemer zolang hij/zij toegang heeft tot de GGZ-ecademy portal.

 

 

 

 

 

Facturatie

 

 

 

17

 

4.g

4.h

4.i

Indigo stuurt binnen 2 weken na de training een factuur naar de opdrachtgever. Indigo hanteert daarin een betalingstermijn van 14 dagen.

De factuur kan overgemaakt worden naar: Indigo Service Organisatie,

NL 26 RABO 0301642524 ovv het factuurnummer.

 

 

 

 

 

Accreditatie

 

 

 

18

ISO heeft in 2017 accreditatie aangeboden voor de landelijke basistraining. Helaas is hier nauwelijks gebruik van gemaakt door de deelnemers waarop is besloten geen accreditatie meer aan te vragen.

 

 

 

 

 

II. Kwaliteitsbewaking

 

 

Selectie, opleiding en begeleiding van trainers

 

 

 

1

Trainers zijn GZ-psycholoog en voor Indigo (franchisenemers)

Zij hebben ruime ervaring met het toepassen van het KOP-model.

LO(landelijkopleider

 

2

Trainers zijn opgeleid d.m.v. het train-de-trainers principe.

Manager zorg traint de nieuwe trainers. De trainers doorlopen de digitale module en het trainingsmateriaal. Ze krijgen een training van de manager zorg om te leren werken met de trainingsportal, het beoordelen van de toetsen, de casussen en de toetsen. Voor het beoordelen van de casussen en toetsen bestaat een beoordelingskader (NOG MAKEN!)

LO

Naar behoefte

3

Functioneren van de trainers wordt beoordeeld

Na iedere training vullen de deelnemers een evaluatie in. De evaluatie wordt na iedere training teruggekoppeld aan de trainers. De evaluatie(s) dient/dienen als basis voor het functioneringsgesprek dat jaarlijks plaatsvindt.

LO

Na iedere training, jaarlijks functionerings-gesprek

 

 

Beoordeling en toetsing van deelnemers

 

 

 

4

Doorlopen digitale module verplicht voor deelname aan face to face training

Deelnemers zijn geïnformeerd over de toelatingseisen voor deelname aan de face-to-face training: zij moeten een week van tevoren de module hebben doorlopen en de toets hebben gemaakt

ISO

4 weken van te voren

5

Beoordeling toets digitale module

De trainer beoordeelt de gemaakte toets voorafgaand aan de face-to-face training, aan de hand van het beschikbare toetsingskader.

Trainer

1 week van te voren

6

Deelnemers die de digitale module niet hebben doorlopen nemen in principe niet deel aan de face-to-face training

Trainer en ISO stellen vast wie de module niet doorlopen hebben en informeren de trainingscoördinator, deelnemer over het niet kunnen deelnemen. Indien er een plausibele reden is, kan er een uitzondering worden gemaakt.

ISO

1 week van te voren

7

Uitreiken certificaten

Wanneer de trainer de digitale module en toets met een voldoende heeft beoordeeld wordt er automatisch een certificaat klaargezet in GGZ ecademy. Met de deelnemers die geen voldoende hebben gescoord of de toets nog niet gemaakt hebben, worden aanvullende afspraken gemaakt. Zo kan men alsnog in aanmerking komen voor het certificaat.

Trainer

Tijdens training

8

Registratie op kennisnet

Nadat een deelnemer een certificaat heeft verkregen zal op het Indigo kennisnet worden geregistreerd dat de deelnemer heeft deelgenomen aan deze training. Op deze manier kan ISO, en de trainingscoordinatoren makkelijk bijhouden wie er wel/niet getraind is.

ISO

Na iedere training

 

 

7a

Klachtenprocedure

 

 

 

9

7.e

De klacht kan zowel betrekking hebben op geleverde diensten door ISO, als op gedragingen en /of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van ISO, werkzaamheden hebben verricht.

 

De klachtenprocedure wordt gepubliceerd op de Indigo website onder het kopje ‘klachtenprocedure externe trainingen’. https://www.indigo.nl/opleidingen%20klachtenprocedure/

 

 

 

10

De klacht wordt in behandeling genomen als:

  • er eerst geprobeerd is om de zaak met ISO uit te praten;
  • de klacht binnen 4 weken na de betreffende training wordt ingediend;
  • de klager duidelijk omschrijft, waartegen en waarom er bezwaar wordt gemaakt en wat hij/zij wil dat er gebeurt.

ISO bevestigt ontvangst van de klacht en zorgt ervoor dat er binnen een week contact wordt opgenomen met de indiener.

ISO

1 week na ontvangst

11

De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van ISO.

 

 

 

 

12

De klager ontvangt van ISO, binnen 7 werkdagen, een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

 

 

 

 

13

De klacht wordt door ISO binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld. Tenzij er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, termijn wordt dan éénmalig verlengd met 4 weken. De klager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

 

 

 

4 weken na indiening vd klacht

14

De klacht zal door ISO vertrouwelijk worden behandeld.

 

 

 

 

15

7.b.

De behandeling van de klacht kan geschieden door een onafhankelijke derde, te weten Marieke Hermans van PDC Veghel

 

 

 

 

16

Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

 

Er wordt overleg gevoegd over de oplossing. De oplossing wordt binnen 4 weken per post of mail teruggekoppeld aan de klager. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. D.w.z. dat alleen de in de klacht genoemde andere partijen/personen indien nodig betrokken kunnen worden. Over de klachten vindt geen correspondentie met derden plaats.

Afhankelijk aard klacht

4 weken na overeenstemming

17

7.d.

Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor ISO. De eventuele consequenties worden door zo snel mogelijk afgehandeld door ISO.

 

 

 

 

18

ISO stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

 

 

 

 

19

ISO draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. De klachten worden 1 jaar bewaard.

 

Indien van toepassing, worden structurele maatregelen getroffen indien meerdere klachten daartoe aanleiding geven.

 

 

13

Klachten worden bij ISO geregistreerd en bewaard.

Indien van toepassing, worden structurele maatregelen getroffen indien meerdere klachten daartoe aanleiding geven.