Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

Klachtenprocedure Opleidingen ISO

 

1. De klacht kan zowel betrekking hebben op geleverde diensten door ISO, als op gedragingen en /of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van ISO, werkzaamheden hebben verricht.

2. De klacht wordt in behandeling genomen als:

  • er eerst geprobeerd is om de zaak met ISO uit te praten;
  • de klacht binnen 4 weken na de betreffende training wordt ingediend;
  • de klager duidelijk omschrijft, waartegen en waarom er bezwaar wordt gemaakt en wat hij/zij wil dat er gebeurt.

3. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van ISO.

4. De klager ontvangt van ISO, binnen 7 werkdagen, een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

5. De klacht wordt door ISO binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld. Tenzij er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, termijn wordt dan éénmalig verlengd met 4 weken. De klager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

6. De klacht zal door ISO vertrouwelijk worden behandeld.

7. De behandeling van de klacht kan geschieden door een onafhankelijke derde, te weten Marieke Hermans van PDC Veghel.

8. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

9. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor ISO. De eventuele consequenties worden door zo snel mogelijk afgehandeld door ISO.

10. ISO stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

11. ISO draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. De klachten worden 1 jaar bewaard.